Dont miss a chance

DIRECTOR LIST

Name DIN NO.
MR.PRADEEP KUMAR GARG00067205
MR.AVIJIT DEY00067249
MR.PRADIP DEY00069510
MR.RAKESH BAJAJ01867134
MR.RAJ KUMAR THARAD01907700

COMPLIANCE OFFICER

PRADEEP KUMAR GARG

ADDRESS

B-6,Hema Industrial Estate, Sarvodaya Nagar, Jogeshwari East, Mumbai- 400060, Maharashtra.

PHONE

033-22312890

EMAIL

shyamainfosys57@gmail.com